Privacy beleid

Privacy Statement Delsasso Training en Advies

Verantwoordelijk
Voor Delsasso Training en Advies is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Delsasso training en advies respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
Wij verwerken de gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving, een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u/uw OR en Delsasso training en advies.

Contactgegevens Delsasso training en advies
Robert Delsasso
http://www.delsasso-trainingenadvies.nl
via de email; delsasso@quicknet.nl
telefoon; +31 6 48118509

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Delsasso training en advies verwerkt bij het invullen van kennismakings- of offerteverzoeken en trainingen
* uw voor- en achternaam
* naam van de organisatie
* adres van de organisatie
* lidmaatschap OR en/of functie in de OR
* emailadres
* telefoonnummer
* deelnemerslijst met namen en functie in de OR

Gegevensverwerking doelen
Uw persoonsgegevens worden door Delsasso Training en Advies verwerkt voor de volgende doeleinden:
* het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
* het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
* het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
* om u te informeren over nieuwe berichten en diensten van Delsasso training en advies;
* voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief die u per email wordt toegezonden;
* om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door het versturen van een email of door middel van telefonisch contact;
* voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Delsasso training en advies;
* voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

 

 

Gebruik van cookies en Google Analytics
Delsasso training en advies maakt geen gebruik van cookies en Google Analytics

 

Rechtsgrond voor verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
* de door u gegeven toestemming;
* de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
* het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
* de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Delsasso training en advies (belangenafweging).

Bewaartermijn
Delsasso training en advies bewaart persoonsgegevens tot drie jaar na beëindigen van de samenwerking of zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Delsasso training en advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Versleuteling van data op de harde schijf zodat ook na ontvreemding/verlies van de computergegevens niet zijn uit te lezen. Dossiers van ondernemingsraden worden digitaal en op papier bewaard.

Computerprogramma’s of -systemen
Delsasso training en advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
* Dropbox (voor het opslaan van documenten in ‘de cloud’, geen klantdossiers)
* Outlook Mail voor het mailcontact met klanten
* Delsasso training en advies maakt geen gebruik van contactformulieren, cookies of plug-ins

Derden die inzicht hebben in gegevens van Delsasso training en advies zijn:
• Administratiekantoor (boekhouder, voor verwerking administratie en belastingaangifte)

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht(en) sturen naar delsasso@quicknet.nl. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Delsasso training en advies zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. Delsasso training en advies zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op uw verzoek reageren.
U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking niet aan.
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Delsasso training en advies. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassing privacystatement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt gepubliceerd op de website.

Contact
Als er vragen zijn over de privacystatement of over andere zaken stel ze dan via de mail delsasso@quicknet.nl

 

PrivacyStatement Delsasso training en advies .