Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

  1. Geldigheid

Van elke mondelinge of schriftelijke overkomst waarin Delsasso Training en Advies optreedt als opdrachtnemer maken deze algemene voorwaarden deel uit.

  1. Grondslag van de dienstverlening

Bij haar dienstverlening gaat Delsasso Training en Advies uit van de verkregen informatie. Volledigheid en juistheid ervan werken rechtstreeks door in de kwaliteit van de diensten. Op al onze diensten geldt een bedenktermijn van 14 dagen.  Indien er sprake is van een offertetraject gelden de in dat voorstel vermelde bedenktermijnen.

  1. Inspanningsverplichting

Delsasso Training verplicht zich tot dienstverlening met optimale kwaliteit maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de implementatie van haar diensten.

  1. Geheimhouding

Delsasso Training en Advies zal op de opdrachtgever te herleiden informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen op een zodanige wijze behandelen dat deze slechts et uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekend zal worden. Deze bepaling is ook van toepassing op door Delsasso Training en Advies ingehuurde derden.

  1. Auteursrecht

Alles geprinte, gedrukte en elektronische teksten van Delsasso Training en Advies vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de opdrachtgever slechts een eenmalig publicatie recht. Het is de opdracht gever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Delsasso Training en Advies (een deel van) de teksten te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

  1. Werk door derden

Voor zover de uitvoering van de opdracht dit vereist heet Delsasso Training en Advies het recht om bepaalde activiteiten te laten verrichten. De opdrachtgever zal daarover vooraf in kennis worden gesteld.

  1. Annuleringsverzekering

De overeenkomst kan op elk moment door een van de partijen worden beëindigd. De opdrachtgever is in dat geval slechts verplicht tot betaling van de daadwerkelijk ontvangen diensten en/of door opdrachtnemer verrichte voorwerk.

  1. BTW

Alle werk wordt met BTW gefactureerd.

  1. Facturering

Verleende diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen. Na overschrijding volgt een eenmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan heet Delsasso Training en Advies het recht de meerkosten van incasso eveneens in rekening te brengen.

  1. Ziekte en calamiteiten

In geval van ziekte of calamiteiten die de opleider verhinderen de overeengekomen scholing/begeleiding uit te voeren wordt met de opdrachtgever overlegd over de vervanging of uit-  of afstel.

11. Garantie regeling

Over de smaak valt niet te twisten en over de kwaliteit evenmin. Meent u in twaalf maanden volgend op de opleiding of begeleiding dat onze inspanningen niet de door u verwachte kwaliteit hebben, dan laat u ons dat weten. De in rekening gebrachte agogische kosten (niet de reis-/verblijf- en eventuele andere kosten) worden per ommegaande teruggestort.

12. Aansprakelijkheid

Delsasso Training is niet aansprakelijk voor materiele schade en letsel schade als gevolg van scholingsactiviteiten. De opdracht gever wordt bij outdoor activiteiten geadviseerd zich hiervoor te verzekeren.

12. Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening, dan gaan we er van uit dat u deze eerst met de uitvoerder bespreekt. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan hopen we dat u zich bennen zeven dagen richt tot Delsasso Training Advies. Met de maten van het samenwerkingsverband behandelen in samenspraak met u. Strikt vertrouwelijk en met een schriftelijke reactie aan u binnen 30 dagen. Zo nodig kan deze termijn in overleg met u nogmaals met 30 dagen verlengd worden. Bent u over de uitkomst van d klacht behandeling ontevreden dan wordt uw klacht aan dhr. Hans Heerings  (hans@contrast-advies.nl) of Jan Hermes (Info@janhermes.nl) . Hij onderzoekt de klacht en daarover brengt hij een bindend advies uit. Dit ontvangt u. De kosten hiervan zijn voor rekening van Delsasso Training en Advies. Uw klachtdossier wordt  1 vol jaar na afronding bewaard.